Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji

ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza

 przetarg  nieograniczony - ofertowy na sprzedaż:

Lp. Nazwa towaru Ilość Cena wywoławcza

Kwota wadium

/zł/

  1.  
złom stalowy /wały/ (kod odpadu 170405) ok. 60 Mg 700zł/Mg 4200
  1.  
złom stalowy /pomieszany/ (kod odpadu 170405) ok. 30 Mg 400zł/Mg 1200
  1.  
złom żeliwa /pompy, korpusy/ (kod odpadu 170405) ok.15 Mg 500zł/Mg 750

Ceny wywoławcze nie zawierają podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji w PKO BP S.A. nr 35 1020 4913 0000 9602 0067 2519 ( oprocentowanie rachunku – 0%, koszt prowadzenia rachunku – 0 %) i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu otwarcia ofert. O zachowaniu terminu wniesienia wadium decyduje data uznania rachunku Sprzedającego.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji w terminie do dnia 01.02. 2017r. do godz. 1000w zamkniętych kopertach, oznaczonych: „ przetarg  nie otwierać przed dniem 01.02.2017r godz. 1015. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1015. Okres związania ofertą trwa 14 dni od daty otwarcia ofert.

Oferta powinna zawierać:

-     nazwę przedsiębiorcy, adres oraz  nr faksu na który należy przesyłać korespondencję,

-          oferowaną  cenę netto wyrażoną w jednostkach pieniężnych / liczbowo i słownie/,

-          dowód wpłaty wadium,

-          oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu wraz z oświadczeniem, że kupujący akceptuje ten stan w dniu sprzedaży bez zastrzeżeń,

-          zaświadczenie o wpisie w CEIDG lub aktualny (3miesiące) odpis z rejestru sądowego w przypadku osoby prawnej,

-          oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium,

-          aktualne decyzje właściwego organu administracji publicznej zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o odpadach.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodnością z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najkorzystniejszą cenę przetarg będzie kontynuowany pomiędzy tymi oferentami w formie licytacji ustnej. Sprzedający poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu.

Wadium uczestników przetargu, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia  w terminie  7 dni od daty powiadomienia o wyniku przetargu.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca, który nie zapłaci ceny nabycia traci złożone wadium. Odwołanie, unieważnienie lub zamknięcie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

Dodatkowych informacji udziela Dział NGG Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji tel. 693 543 696. 

Towary można obejrzeć od dnia 25.01.2017r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem powyżej wskazanego Działu.

złom_wały

złom_żeliwa

 

(C) 1964 - 2024 Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji | realizacja medox.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

RODO